Orientering om ny styrket læreplan.

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en styrket pædagogisk læreplan.

Den styrkede pædagogisk læreplan vil være grundlaget for det pædagogiske arbejde i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud i Danmark, og skal være implementeret inden for 2 år.

I Næstved kommune har vi, ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, bl.a. udarbejdet et pædagogisk arbejdsgrundlag, der passer ind i vores lokale kontekst og som beskriver de forskellige temaer i den styrkede pædagogiske læreplan, og personalets opgaver i forhold til disse. link: Pædagogisk arbejdsgrundlag

Daginstitutionerne i alle 4 områder samt dagplejen har udarbejdet en implementeringsplan, hvor det fremgår hvordan det pædagogiske arbejdsgrundlag kan blive implementeret lokalt, frem til august 2020. Centralt bliver der i 2019 igangsat et etårigt kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde mellem Næstved kommune og professionshøjskolen Absalon, hvor alle daglige ledere og 1-2 medarbejdere fra de enkelte huse opkvalificeres i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Derudover vil der i de kommende år være en lang række tiltag ift. implementeringen, både lokalt og centralt.

I den styrkede pædagogiske læreplan er der bl.a. fokus på:

 At dagtilbuddene skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor er tages udgangspunkt i børneperspektivet.

 At betragte læring ud fra et bredt læringssyn, hvor der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer, både i de mere projektorienterede forløb og i hverdagssituationer, fx bleskiftet, frokosten.

 At styrke overgange og forældreinvolvering.

 At tilrettelæggelse af læringsmiljøet skal ske inden for og på tværs af de 6 nedenstående læreplansområder, og at refleksioner og evaluering sker ud fra en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

o Alsidig personlig udvikling,

o social udvikling,

o kommunikation og sprog,

o krop, sanser og bevægelse,

o natur, udeliv og science

o kultur, æstetik og sanser

Du mulighed for at følge med og læse mere om den nye dagtilbudslov på Børne – og Socialministeriets hjemmeside – link: www.sm.dk